Slide background

Privacy Statement

N.V. Vrijetijdscentrum Gulpen, hierna te noemende de N.V., hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin we heldere informatie geven over hoe wij uw gegevens verwerken en beschermen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De N.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doelstellingen: Persoonsgegevens van klanten worden door de N.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het onderhouden van contact met u;
• Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketing acties;
• Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
• Het verbeteren en beveiligen van onze website;
• Het maken van gebruikersstatistieken;
• Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de N.V.. de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- Voornaam;
- Achternaam;
- Postcode;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum. 

Bewaartermijn: De N.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen ons bedrijf indien het nodig is. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de N.V.. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Uitzonderingen: - Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten die wij voor u verrichten;
- Bij wettelijke verplichtingen;
- Bij financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten welke worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders voor zover dat nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen; 
- Indien het noodzakelijk is voor het vaststellen, het uitoefenen of de verdediging van juridische claims in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Cookies: Www.mosaqua.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. 

Rechten: U heeft o.a. recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op via info@mosaqua.nl. 

Disclaimer Privacy statement © 2022, Mosaqua
Ontwerp & realisatie www.advacom.nl